Halaman

Kamis, 25 April 2013

Cek SK Tunjangan Profesi 2013

Setelah sukses memasukkan data Dapodik sesuai data mengajar, maka sekarang waktunya untuk melihat SK Tunjangan Profesi Pendidik 2013. Cara ceknya silahkan KLIK DI SINI , jika SK anda belum muncul lengkap (hanya data saja) itu dimungkinkan karena ada data DAPODIK anda masih belum lengkap, atau Jumlah Jam Mengajar masih belum linier 24 Jam. Liniernya ditentukan oleh kesesuaian Kode bidang sertifikasi anda dengan bidang studi yang diampu. (bisa dilihat di hasil data dapodik. Selamat bagi anda yang SK nya sudah ada, yang SK nya belum tampil, silahkan perbaiki data jika masih ada yang belum lengkap.

Kamis, 14 Maret 2013

INFO DATA PTK

Bagi para Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) yang ingin mengetahui data yang telah diupload oleh operator dapodik di sekolah masing-masing, bisa melihat infonya melalui LINK "Info Data PTK" yang ada di blog ini. Jika masih ada data PTK yang salah atau ada tidak sesuai dengan data sesuai , segera menghubungi dapodik di sekolah masing-masing. Setelah dibetulkan oleh operator sekolah atau ada tambahan data, operaor akan upload ke server P2TK DIKDAS. Silahkan tunggu beberapa saat/ jam (kadang bisa satu hari atau lebih tergantung proses di server). Data yang sudah diupload tadi akan berubah. KLIK DI SINI untuk Cek Data PTK

Senin, 31 Mei 2010

Layang Ulem

Bismillahirrohmanirrokhim
Assalamualaikum Warahmatullahi WabarakatuhNambut Silaning Akrami :

Shinta Ayu, S.Pd.
( Putri Bpk. Sugeng / Ibu Yani, Singosari-Malang )

kaliyan :

Galuh Adi Sasongko, SE
( Putra Bpk. Edy Martono / Ibu Asih, Purwosari-Pasuruan )

Dhaup Suci :
Dinten : Jumat Legi,
Surya Kaping : 28 Mei 2010,
Wanci Tabuh : 09.30 WIB,
Mapan ing : Singosari-Malang

Winantu Sagunging Pakurmatan,
Kanthi Lumaraping Nawala Sedhahan, Minangka Sesulih Pisowan Kula Wonten ing Ngarsa Panjenengan, Sinartan Nyadhong Berkahing Gusti Ingkang Maha Tunggal, Kula Sabrayat Hanggadhahi Pangangkah Badhe Ngawontenaken Syukuran Tuwin Pawiwahan Dhauping Sri Penganten Anak Kula,

Dinten : Jumat Legi,
Surya Kaping : 28 Mei 2010,
Wanci Tabuh : 14.00 – 16.00 WIB
Mapan ing : Gedung VEDC/PPPPGT Malang

Setuhu Badhe Damel Bombong Saha Mongkoging Manah Kula Sabrayat, Bilih Dhangan ing Penggalih Saha Sepen ing Sambekala Bapak / Ibu Kepareng Rawuh Hangestreni Saha Paring Puja Pangastuti Dhumateng Anak Kula Sri Penganten, Supados Dados Kaluwarga Ingkang Bagya Mulya
Wasana Kula Sagotrah Hangaturaken Agunging Panuwun Saha Nyuwu Lubering Pangaksami Sadaya Kekirangan Dalah Kalepatan Kula.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Atur Taklim Kula,
Bpk. Sugeng / Ibu Yani, Singosari-Malang
Putra Bpk. Edy Martono / Ibu Asih, Purwosari-Pasuruan
Shinta & Galuh

Malang, Mei 2010

Pengaruh Media internet .....

PENGARUH MEDIA INTERNET ING BIDANG PENDIDIKAN


Assalamu,alaikum Wr. Wb.

Bapak saha Ibu Juri Lomba Pidhato ingkang dhahat kinurmatan, para bapak Ibu Guru Pendamping ingkang tansah kinakbeten, para kanca mudha taruna ingkang tansah pinayungan ing karahayon, para rawuh kakung sumawana putri ingkang sinuba ing pakurmatan.
Puja puji pudyastuti katur dumateng ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Agung, ingkang sampun angluberaken rahmat sarta hidayah dumateng kita sedaya. Sahingga ing dinten punika, kita saged makempal ing papan ingkang sarwa prasaja punika.
Para rawuh ingkang dhahat kinurmatan, keparenga kula minangka sesulih saking SMP Negeri 16 malang badhe ngaturaken pidhato ngenani “Pengaruh Media internet ing Bidang Pendidikan”. Pengaruh punika saged pengaruh ingkang sae lan pengaruh ingkang awon.
Kados sampun kawuningan, tegesipun internet inggih punika “Interconnection Network” utawi “ hubungan antar jaringan komputer ingkang wiyar sanget wonten ing saindhenging jagad. Ing salebetipun, wonten “sumber daya informasi milai saking “statis” ngantos “dinamis”. Ing salebete internet, kita saged ngangsu kawruh bab punapa kemawon kanthi gamblang saha cepet sanget. Saking gamblang saha cepetipun, kita saged mangertos pawarta-pawarta ing saindhenging jagad kanthi langsung lan lengkap.
Internet punika saged diumpamekaken glathi, glathi punika saged dipundamel samubarang ingkang migunani tumrap gesang, ananging glathi ugi saged damel samubarang ingkang mitunani tumrap gesangipun manungsa. Semanten ugi ing salebetipun internet. Nanging sedaya punika gumantung tiyang ingkang migunakaken.
Para rawuh ingkang dhahat kinurmatan, sakpunika pamarentah ngrekadaya supados akses internet saged dipunakses utawi saged dipunginakaken dening sedaya masyarakat. Milai ing padesan ngantos ing kitha. Sakpunika tiyang ingkang ngginakaken internet ing indonesia ngantos 25 yuta langkung. Pangangkahipun pamarentah ing tahun ngajeng wonten undhaking inggih punika 25 yuta malih. Dados kirang langkung wonten 50 yuta tiyang indonesia saking cacah pendhudhuk 230 yuta ingkang badhe migunakaken internet. Ningali saking perkembangan internet ingkang “global” punika, sakpunika pamarentah ugi ngrekadaya supados akses internet ing Indonesia punika mboten disalahginakaken kangge samubarang ingkang mboten selaras kaliyan budaya Indonesia.
Upaminipun, rekadayanipun pamarentah “mblocking” akses situs porno. Sedaya jaringan ingkang saged ngakses internet dipunwatesi supados mboten saged ngakses situs porno. Rekadaya punika kanthi tujuan supados generasi mudha mboten saged ningali samubarang ingkang mboten wonten ginanipun utawi mitunani tumrap budaya lan kapribaden rakyat Indonesia.
Para rawuh ingkang dhahat kinurmatan, Pengaruh Internet ing Bidang Pendidikan kathah sanget. Pengaruh ingkang sae inggih punika internet saged dados sumbering informasi ingkang dibektahaken dening sedaya kalangan akademis. Sakderengipun wonten internet, masyarakat Indonesia utaminipun kalangan akademis kewetan madosi informasi ingkang dibektahaken. Para akademis kedah mlebet lan medal , madosi buku-buku ing “perpustakaan konvensional”. Punika mbektahaken wekdal saha biaya ingkang kathah. Ananging wontenipun internet, sedaya punika saged dipuntindakaken kanthi cepet lan ringkes uatawi praktis sanget.
Media-media pembelajaran ingkang arupi teks, film, musik, media pembelajaran interaktif saged dipunundhuh utawi dipundownload saking internet. Siswa lan Guru saged sinau kanthi cara langsung utawi on-line. Sinaosa kanthi jarak ingkang tebih, ananging saged ditindakaken sacara langsung. Tugas-tugas siswa saged dipungarap lan dikempalaken sarana ngirim e-mail. Guru saged kagungan situs utawi web site lan e-mail ingkang isinipun materi pembelajaran. Lan punika saged diakses sedaya siswa utawi tiyang sanes ingkang mbektahaken. Kita minangka siswa bilih wonten tugas punapa kemawon saking guru, saged pados materi saking internet, banjur dipunolah malih supados langkung sae. Kita para siswa ugi saged nyobi soal-soal online, sahingga saged damel latihan uji kompetensi dhiri sacara langsung. Ingkang ngremenaken malih, kita saged langsung mangertos asilipun.
Para rawuh ingkang dhahat kinurmatan, Pengaruh sae Internet ing Bidang Pendidikan kalawau tamtu kemawon kairingan pengaruh ingkang mboten sae. Amargi sedaya informasi ingkang sae lan mboten sae saged dipuntingali, saged dipunundhuh lan disimpen. Menawi kita minangka siswa, mboten kagungan tameng agama lan kapribaden ingkang kiat, kita badhe kaseret dhumateng tumindak ingkang kirang sae. Saged ndadosaken kita tumindak ala dhumateng sesami. Pramila saking punika, kados sampun diandharaken bilih sakpunika pamarentah “mblocking” akses situs porno supados pengaruh ala saged dikirangi langkung kathah.
Kirang prayogi bilih pidhato punika kula beberaken sakalangkung kathah. Pramila kula cekapi semanten kemawon. Mbok menawi wonten cecer cewet kula ingkang kirang mranani ing penggalih panjenengan sedaya, saestu kula nyuwun lumunturing sih samodra pangaksami.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.